Stubbskörd för energi är nytt men stubbrytning har gamla anor

Stubbar har utnyttjats länge av människan, men ändamålet har växlat över tiden.

Till slutet av 1800-talet: Tallstubbar för tjärframställning

Tallstubbar har utnyttjats för framställning av trätjära under lång tid, och hade sin kulmen under andra halvan av 1800-talet. Tjärframställningen hade sitt centrum i Västerbotten. Det viktigaste råmaterialet vid tjärbränningen var stubbar från timmeravverkningarna, som började i stor skala omkring 1850 i området. Det uppskattas att 20-25 miljoner tallstubbar skördades under perioden 1831-1905. En beräkning visar att stubbar skördades från 40.000 hektar under den 70-åriga perioden. Det motsvarar 600 hektar per år. Eftersom stubbarna skördades nära byarna rensades sannolikt byarnas närområden på brytvärda tallstubbar.

1980-talet: Stubbflis för massaindustrin

Under 1970- och 1980-talen talades det om kommande råvarubrist, och där kunde stubbarna bidra med råvara till massaindustrin. I regionen kring Mackmyra i Valbo, väster om Gävle, tillämpades en storskalig brytning av stubbar. Under perioden 1981-1988 bröts stubbar på cirka 1000 hektar per år. Verksamheten stängde dock ner i slutet av 1980-talet då det blev svårt med lönsamheten. Man hade bland annat problem med föroreningar och massaindustrin krävde ren råvara. Vid den tiden var flis från stubbar för dyr för att användas som bränsle.

Från 2005: Stubbar som skogsbränsle

I samband med uppröjningen efter stormen Gudrun 2005 vaknade intresset för att utnyttja stubbarna för energi. Under de senaste åren har stubbskörd bedrivits i både norra och södra delarna av landet. Stubbskörd bedrivs också i Finland. Teknik och metoder är under utveckling, och strävan är att hitta metoder som både minimerar kostnader, ger en ren råvara och ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Omfattningen av stubbskörd är ännu blygsam. Sifforna i tabellen är förutom det uttag som gjordes i uppröjningen efter stormen Gudrun:

År hektar
2005 10
2006 500
2007 1100
2008 1400

 

Informationen på denna sida bygger på Meddelande nr 4/2009 från Skogsstyrelsen (Stubbskörd - kunskapssammanställning och Skogsstyrelsens rekommendationer).

 

Senast ändrad: 2012-12-22
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?