Skogsbränsle är en av många bioenergikällor

Skogsbränsle är bränsle som kommer direkt från skogen. Hit räknas avverkningsrester som grenar och toppar, brännved och stubbar, men även biprodukter från skogs- och trävaruindustrin som bark, spån och flis.

Men skogen ger betydligt mer energi än så. Skogsbränsle ingår i en större grupp - trädbränslen - där även återvunnet bränsle (returflis) och energiskog ingår. Drygt hälften av de biobränslen som används i Sverige är trädbränslen.

Det finns flera sätt att dela in biobränslesortimenten. Peka på rutorna i bilden för att läsa mer.

Biobränsle

Bioenergi är förnybar energi som kommer från biobränslen. Och biobränslen, det är biologiskt material som kan brännas: ved, skogsflis, sågspån och halm till exempel. Det finns också förädlade biobränslen som etanol, biogas och pellets. Biobränslen anses vara koldioxidneutrala. Vid förbränning av biobränslen frigörs visserligen koldioxid som kan bidra till växthuseffekten. Utsläppen kompenseras dock om återväxten av ny växtlighet är lika stor som uttaget av bränsle. Den koldioxid som bildas vid förbtränningen tar växande träd och grödor nämligen upp igen.

Trädbränslen

Bränslen av träd, eller delar av träd, som inte genomgått någon kemisk process. Oförädlade trädbränslen kan delas in i:- Rå och torr sågverksflis - Spån- Kutterspån - Bark - Avverkningsrester (obearbetade, flisade eller krossade) - Träddelar (obearbetade, flisade eller krossade) - Nedklassad massaved - Återvinningsvirke - Energiskog

Trädbränslena kan också vara förädlade till exempelvis pellets, briketter eller träpulver.

Returlutar, svartlutar och tallbeckolja

Biprodukter från massaindustrin. I den lut som används vid framställning av pappersmassa finns det efter processen kvar kemikalier och lignin. Genom att indunsta luten får man ett bränsle som bränns i en sodapanna. Energin används sedan internt inom industrin. Returlutar från sulfitmassafabriker kan också jäsas för framställning av etanol. Fler forskningsprojekt pågår där man genom förgasning av returlutar kan få ut andra typer av drivmedel.

Åkerbränslen

Till exempel halm, spannmål, oljeväxter och restprodukter från jordbruket. Används till förbränning, men även för framställning av drivmedel (etanol, biodiesel) och biogas.

Torv

Torv består av mer eller mindre nedbrutet organiskt material och bildas i syrefattig miljö. I Sverige anses torv vara ett mellanting mellan förnybart och fossilt bränsle. Torv förnyas visserligen, men det tar ett par tusen år. Torvbranschen anser att torv ska räknas som biobränsle så länge uttaget inte är större än återväxten. Enligt EU är torv ett fossilt bränsle, medan Finland klassar det som långsamt förnybart.

Avfall

Organiska restprodukter som sorterat hushållsavfall och restprodukter från livsmedelsindustrin räknas ofta som biobränsle. Mer än hälften av avfallet bränns i fjärr- eller kraftvärmeverk. En del rötas för produktion av biogas.

Skogsbränsle

Utgör den övervägande delen av gruppen trädbränslen. Hit räknas råvara som kommer direkt från skogen, till exempel grot (grenar och toppar) och brännved, men även biprodukter från industrin. Biprodukterna får inte ha behandlats kemiskt. Ibland används begreppet primärt skogsbränsle för att beskriva bränsle som tas direkt från skogen.

Återvunnet trädbränsle

Trädbränsle som tidigare använts till annat, till exempel rivningsvirke, emballagevirke, formvirke och spill från byggnationer. Säljs till bränslesektorn som returflis.

Energiskogsbränsle

Bränsle från snabbväxande träd och buskar som odlas specifikt för framställning av energi. I Sverige odlas främst olika arter av salix, men även hybridasp och poppel förekommer.

Primärt skogsbränsle

Avverkningsrester i form av grenar och toppar (grot), avverkningsstubbar, och virke som inte kan användas av industrin (ex röt- och stormskadat virke) benämns ibland primärt skogsbränsle. Som primärt skogsbränsle räknas också klena stammar som skördats som energi vid röjning och gallring.

Sekundärt skogsbränsle

Olika biprodukter från skogsindustrin som inte processats kemiskt kallas ibland sekundärt skogsbränsle. Hit räknas bark, såg- och kutterspån och flisat spillvirke. Stora delar av barken och spånet används som bränsle inom industrin. Överskottet säljs till tillverkare av förädlade biobränslen (pellets och briketter), direkt till värmeanläggningar eller till skivindustrin. Spillvirket flisas. Den fuktiga flisen används vid massatillverkning. Torrflis säljs till bränslesektorn.

Senast ändrad: 2016-06-19
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?