Skogsskötselserien

Bild från Skogsskötselseriens bok om röjningVill du fördjupa dig i skogsskötsel? Skogsskötselserien på Skogsstyrelsens webbplats innehåller böcker i pdf-format där den aktuella kunskapen om olika skötselåtgärder finns samlad tillsammans med referenser till vilka källor som kunskapen kommer ifrån.

Serien började publiceras i december 2007. Totalt är 20 delar planerade.

 

Härifrån kan du ladda ner de olika delarna som pdf-filer:

1. Skogsskötselns grunder och samband

2. Produktion av frö och plantor

3. Plantering av barrträd

4. Naturlig föryngring av tall och gran

5. Sådd

6. Röjning

7. Gallring

8. Stamkvistning

9. Skötsel av björk, al och asp

10. Skötsel av ädellövskog

11. Blädningsbruk

12. Skador på skog

13. Skogsbruk - mark och vatten

14. Naturhänsyn

15. Skogsskötsel för rekreation och friluftsliv

16. Produktionshöjande åtgärder

17. Skogsbränsle

18. Skogsskötselns ekonomi

19. Skogsträdsförädling

20. Slutavverkning

 

Senast ändrad: 2016-05-31
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?