Skogsbranschens policy om körskador på skogsmark

Bro över basväg, foto Eva Ring
Foto: Eva Ring

År 2012 enades 14 företag och organisationer om en policy för att motverka allvarliga körskador (markskador) i skogen. Policyn kan du ladda ner i länk till höger. Där finns mer information och illustrativa bilder av de olika markskadorna. Policyn utgår från en arbetsrapport från Skogforsk, som också kan laddas ned.

I policyn pekas åtta typer av allvarliga körskador ut. Dessa skador är oacceptabla.

I policyn finns också exempel på god praxis för att undvika körskador.

Allvarliga körskador som inte ska förekomma:

  1. Körskador i direkt anslutning till vattendrag och sjöar
  2. Körskador som leder till ökad slamtransport till sjöar och vattendrag
  3. Körskador som orsakar försumpning eller översvämning i anslutning till vattendrag p.g.a. dämning
  4. Körskador på torvmark nära vattendrag och sjöar
  5. Körskador som påverkar naturvärden i lämnad hänsyn, exempelvis hänsynsytor och detaljhänsyn
  6. Körskador som försämrar framkomligheten på frekvent använda stigar och leder
  7. Körskador som försämrar upplevelsevärdet i frekvent använda friluftsområden
  8. Körskador på fornlämningar och andra värdefulla kulturlämningar.
Senast ändrad: 2016-03-22
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?