Skogsskötselplan - skogsbruksplan

En skogsskötselplan/skogsbruksplan ger en beskrivning och en bra översikt av skogsinnehavet. Planen anpassas efter ägarens mål med sitt skogsbruk och ger förslag till skogens skötsel som gynnar både miljö, ekonomi och hög skogstillväxt. Målsättningen med skogsskötselplanen är att den ska ge skogsägaren friska, växtliga och välskötta skogar som är trevliga att vistas i samtidigt som de är värdefulla och framtida valfrihet skapas.

Planen pekar ut viktiga områden för biologisk mångfald och andra värdefulla områden med t ex höga kulturhistoriska värden såsom fäbodar och soldattorp.
Skogen delas in i bestånd, utifrån trädens ålder, markens bördighet och behov av skötsel. Andra faktorer som påverkar indelningen är tillgången på vatten och förekomst av naturvärden.

För den privata skogsägaren är det naturligt att bruka den skog vi ärvt av våra förfäder på ett hänsynsfullt och uthålligt sätt, så den i förädlad form kan gå vidare till kommande generationer.

Ett bra beslutsunderlag

Skogsvårdslagen kräver att avverkade bestånd återbeskogas men i övrigt har skogsägaren stor valfrihet att fatta beslut om vilka åtgärder som ska genomföras. Både erfarna och oerfarna skogsägare behöver ett bra underlag för att fatta rätt beslut. Vilka dessa beslut är avgörs naturligtvis av skogens tillstånd men framförallt av ägarens personliga behov och mål med brukandet. Skogsskötselplanen utgör ett bra underlag för att fatta beslut om hur skogen ska skötas ur ett fastighetsperspektiv. Tillsammans med skogsskötselplanens åtgärdsförslag och en återkommande och bra rådgivning skapas förutsättning för optimal skogsskötsel.

Aktiv skötsel ger framtida valfrihet

För att skapa valfrihet är röjning och första gallring de viktigaste skötselåtgärderna en skogsägare har att besluta om. Genom att röja och gallra i tid skapar man förutsättningar att få en frisk och växtlig skog som är trevlig att ströva i. Skogen får dessutom goda möjligheter att motstå angrepp av insekter, svampar och klimatpåfrestningar samt utvecklar på sikt ett stort förråd av värdefullt sågtimmer.

Uppskjuten eller utebliven röjning ger täta bestånd där få grovkvistiga träd konkurrerar ut de finkvistiga, som så småningom tynar bort och dör. Har denna process väl startat är den svår att stoppa och det ekonomiska utfallet blir kraftigt försämrat.

Senast ändrad: 2011-09-19
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?