Skogsbrukets grunder

Nästan all skog i Sverige sköts med trakthyggesbruk. Det betyder att ett stycke skog (ett bestånd) skördas, föryngras, röjs, gallras och slutavverkas igen. Beståndet är likåldrigt. Det finns också andra sätt - som blädning eller naturkultur, men de ställer stora krav på beståndets förutsättningar och dina kunskaper.

Inom trakthyggesbruket finns mängder med sätt att variera skogsskötseln. I grundkursen går vi igenom "standardprogrammen" för tall och gran. Kan du dem, kan du lättare göra avsteg när du har något särskilt mål med skogen. För lövskogen är råden ofta lite annorlunda. Läs mer i de särskilda lövmodulerna.

Självklart visar du hänsyn till naturmiljön, kulturen och friluftslivet vid alla åtgärder. Det återkommer vi till.

En åtgärd påverkar en annan

Foton från Skogenbild

Senast ändrad: 2011-09-19

Ordlista

Bestånd
: Urskiljbar samling träd eller skogsplantor som växer inom e´n viss areal och som har viss likhet i artsammansättning, ålder, diameter, höjdutveckling m m.
Trakthyggesbruk
: En skogsbruksform där skogen sköts i mer eller mindre likåldriga bestånd.

Skogsencyklopedin

trakthyggesbruk
: ett skogsbrukssätt där skötselåtgärderna under olika utvecklingsfaser hos skogen går ut på att skapa likåldriga, större bestånd (trakt). Två huvudformer av trakthuggning är kalavverkning och med fröträdsställning. Skötseln utmärks av att man startar och avslutar ett bestånd genom att marken läggs kal vid ett enda ingrepp (kalavverkning), eller genom stegvis utglesning mot slutet av omloppstiden med syfte att föryngra genom frösådd eller skydda föryngringen från klimatskador såsom frost och solexponering (fröträdsställning) eller enbart skydda föryngringen från klimatpåfrestningar (skärm, frostskärm, högskärm, lågskärm) eller av ekonomiska skäl för att gynna dimensionsutvecklingen hos värdefulla träd (skärmställning)...
Läs vidare här >>
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?