Skogssådd

Föryngring med sådd kan vara ett ekonomiskt sätt att skapa täta ungskogar. Men - sådder är mer känslig för väderleken än planteringar, och risken för misslyckanden är därför större. Chansen att sådden lyckas ökar om man har en bra markberedd såbädd, helst med mikropreparering, och använder frö av god kvalitet.

  • Sådd används mest för tall, men skulle på rätt marker kunna vara ett alternativ även för gran. För contortatall är det också en utmärkt föryngringsmetod. Ibland blandas tall- och granfrö.
  • Sådd passar bäst på frisk mark med blåbärstyp eller sämre vegetationstyp. Torr mark med grovkornig jord och ståndorter med finkornig jord bör undvikas.
  • Sådd lyckas oftast bäst i norra och mellersta Sverige. I södra Sverige där problemet med gräsuppslag är stort kan sådden kombineras med fröträdsställning.
  • I Norrland i områden där frömognad och kottförekomst kan vara osäker kan sådd med låg frögiva i kombination med fröträd också vara intressant.
  • Ny teknik har ökat användningen av maskinell sådd som utförs i samband med markberedningen.

En lyckad sådd ger täta ruggar med plantor som måste röjas redan på plantstadiet. I gengäld kan den tätväxande såddskogen få bra kvistkvalitet och bättre rotsystem än efter plantering.

ungskog av contorta efter sådd, foto Ulfstand Wennström
Tätvuxen ungskog av contortatall efter sådd. Foto: Ulfstand Wennström.

Senast ändrad: 2014-11-27

Ordlista

Mikropreparering
: En markberedningsmetod för skogssådd. Små fördjupningar skapas i en markberedningsfläck.

Skogsencyklopedin

mikropreparering
: ..
Läs vidare här >>
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?