Visualisering av skogens utveckling under 100 år i Strömsjöliden

En grupp forskare i Umeå har försökt visualisera skogslandskapets utveckling om vi lämnar mer eller mindre naturhänsyn. Tryck på knapparna nedanför bilden så visas hur landskapet ser ut om 20, 50 och 100 år med olika hänsynsnivåer. Läs mer om försöket i Strömsjöliden.

Naturhänsyn i form av kvarlämnade enskilda träd, hänsynsytor och hänsynsområden saknas helt. Dagens hänsyn (år 2010) har tagits bort.

Ingen naturhänsyn har lämnats kvar. Avdelningen närmast sjön har 8560 stammar per hektar, medelhöjden är ca 5 m och beståndet består till 87 % av löv.

Naturhänsyn i form av kvarlämnade enskilda träd, hänsynsytor och hänsynsområden saknas helt. Dagens hänsyn (år 2010) har tagits bort.

Avdelningen närmast sjön har röjts. Stamantalet har minskats till 1731 stammar per hektar och medelhöjden är 11 m. Lövandelen har minskats till 45 % och andelen gran är nu 55 %.

Naturhänsyn i form av kvarlämnade enskilda träd, hänsynsytor och hänsynsområden saknas helt. Dagens hänsyn (år 2010) har tagits bort.

Eftersom ingen hänsyn lämnats finns inte någon skog äldre än 120 år och inga grova träd, (dbh) >40 cm för barrträd och (dbh) >35 cm för lövträd, på Strömsjöliden.

Avdelningen närmast sjön har gallrats två gånger, nästa åtgärd är slutavverkning. Stamantalet uppgår till 984 stammar per ha och medelhöjden är 19 m. Trädslagsfördelningen är nu 33 % löv och 67 % gran. De närmsta två avdelningarna har slutavverkats och består återigen av ungskog.

Med dagens hänsynsnivå (5%) lämnas kantzoner mot sjön och andra ägoslag, enskilda träd, död ved och ett antal hänsynsytor. De kvarlämnade träden får utvecklas fritt.

Kvarlämnad hänsyn står kvar och har hunnit bli 20 år äldre sedan slutavverkningen.

Med dagens hänsynsnivå (5%) lämnas kantzoner mot sjön och andra ägoslag, enskilda träd, död ved och ett antal hänsynsytor. De kvarlämnade träden får utvecklas fritt.

Den kvarlämnade hänsynen har vuxit in i bestånden och är inte lika visuellt framträdande.

Med dagens hänsynsnivå (5%) lämnas kantzoner mot sjön och andra ägoslag, enskilda träd, död ved och ett antal hänsynsytor. De kvarlämnade träden får utvecklas fritt.

I de avverkade bestånden framträder hänsynen återigen tydligt. Sex procent av arealen utgörs nu av äldre träd (>120 år). I genomsnitt finns 4 grova träd per ha, (dbh) >40 cm för barrträd och (dbh) >35 cm för lövträd. Mängden död ved är nu 7,5 m3sk/ha, vilket är 2,5 gånger mer än vid utgångsläget.

Dagens hänsyn på 5 % har kompletterats med hänynsområden upp till en hänsynsnivå på 20 %. De kvarlämnade träden får utvecklas fritt.

De kompletterande hänsynsområdena som sparats är ca 1 ha stora och har placerats mellan befintliga hänsynsytor. Hänsynen har hunnit bli 20 år äldre sedan den lämnades.

Dagens hänsyn på 5 % har kompletterats med hänynsområden upp till en hänsynsnivå på 20 %. De kvarlämnade träden får utvecklas fritt.

Den kvarlämnade hänsynen har vuxit in i bestånden och är inte lika visuellt framträdande.

Dagens hänsyn på 5 % har kompletterats med hänynsområden upp till en hänsynsnivå på 20 %. De kvarlämnade träden får utvecklas fritt.

I de avverkade bestånden framträder hänsynen återigen tydligt. Med en utökad naturhänsyn utgörs 20 % av den totala arealen av äldre träd (>120 år). I genomsnitt finns 13 grova träd per ha, (dbh) >40 cm för barrträd och (dbh) >35 cm för lövträd. Mängden död ved är 12 m3sk/ha.

År 2030, hänsyn 0 År 2060, hänsyn 0 År 2110, hänsyn 0 År 2030, hänsyn 5 År 2060, hänsyn 5 År 2110, hänsyn 5 År 2030, hänsyn 20 År 2060, hänsyn 20 År 2110, hänsyn 20

När träd och trädgrupper systematiskt lämnas vid avverkning blir effekterna betydande på sikt. Om 5 procent av ytan lämnas vid varje avverkning så kommer det om 100 år (då alla produktionsskogar avverkats minst en gång) att finnas totalt 5 procents naturhänsyn överallt i skogen, förutsatt att den får stå kvar. Det nya skogslandskapet som håller på att växa fram kommer att skilja sig från hur skogarna såg ut för bara några decennier sedan.

Senast ändrad: 2014-06-17
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?