Skogens kulturarv

Ortnamn. Illustration Nils Forshed.
Till vårt kulturarv räknas även ägogränser, sägner, platsnamn och platser med tradition som kan påminna oss om skogens historia. Ill: Nils Forshed.

De kulturspår som vittnar om hur människan nyttjat skogen och de marker som idag är skogsmark kan sammanfattas i begreppet skogens kulturarv. Lämningar som ingår i detta kulturarv delas in i två kategorier utifrån sitt lagskydd: fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.

Spåren efter hur människan nyttjat skogen och skogsmarken har inte bara avsatts som lämningar utan kan också ses i vegetationen. Till detta biologiska kulturarv räknas hamlade träd och trädgårdsväxter. Många nyckelbiotoper i t.ex. gamla ängs- och hagmarker har uppkommit som ett resultat av tidigare markanvändning, som slåtter och bete, och kan därför också betraktas som biologiskt kulturarv.

Till skogens kulturarv räknas även det immateriella kulturarvet som beskrivs i bildtexten ovan.

Senast ändrad: 2014-12-02

Skogens pärlor

Sök fornminnen och Skog & Historia-objekt på din fastighet med Skogsstyrelsens kartverktyg Skogens Pärlor.
Öppna Skogens pärlor »

Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?