Hybridasp

Hybridasp, foto: Skogforsk

Hybridasp är en korsning mellan svensk och nordamerikansk asp. Den kallas ibland "Nordens eucalyptus". Den är i första hand ett alternativ för nedlagd jordbruksmark och andra bördiga marker.

Tillväxten är imponerande: på goda marker 20 m³sk per hektar och år, ibland ännu högre. Hybridasp är väl testad i ett stort antal försök ända upp till Sundsvallstrakten. Den är odlingssäker - om man klarar ogräset de första åren och sedan kan hålla klövviltet borta. Stängslet bör vara kvar minst 15 år - älgen kan skada även äldre träd.

Det är dyrare att plantera hybridasp än gran, men nästa generation är "gratis". Det behövs "bara" en röjning bland de kanske 100.000 rotskotten efter avverkning.

Virket har samma egenskaper som vanlig asp. Det kan bli timmer, tändsticksvirke eller aspmassaved. Massaveden betalas sämre än björk, men brännved är då ett bra alternativ. Aspen är lättkluven, och vedens densitet är ungefär som granens.

Gallra vid tio års ålder. Gör då antingen en hård gallring - ta bort halva volymen och låt sedan skogen stå till slutavverkning. Eller gallra lite försiktigare, kanske 30 procent, och gallra en gång till efter ytterligare 5-10 år. Har du skött skogen väl har du vid 20-25 års ålder 500-600 träd per hektar med en medeldiameter på 25-30 cm! Och träden är 20-25 m höga!

Plantering och självföryngring med hybridasp på en G36 i Götaland.

Planteringen hägnas mot vilt, däremot inte självföryngringen som görs efter att det gamla hybridaspbeståndet har avvecklats. Alla värden för kostnader och kubikmeter är per hektar. Siffrorna kommer från kalkylverktyget för hybridasp som du själv kan räkna på (se länken).

Plantering och hägn

Självföryngring
ej hägn

Kostnad för föryngring och röjning -26 900 -4 700
Nettointäkt, avverkning 123 500 107 100
Nuvärde, 2,5 % ränta 35 500 51 500
Omloppstid, år 24 22
Tillväxt, m³sk per hektar 21,8 22,7
Senast ändrad: 2013-04-12

Ordlista

Diskontering
: Beräkning av värdet av en framtida intäkt eller kostnad om den räknas tillbaka med en räntefaktor till dagsläget. Exempel: 100 kronor som faller ut om 5 år är värda 88 kronor idag om de räknas tillbaks med 2,5 % ränta.
Nuvärde
: Det värde som en framtida intäkt eller kostnad har idag. Nuvärdet erhålls genom diskontering (med en ränta) av det framtida beloppet. Ofta räknar man ut nuvärdet av en skoglig investering, till exempel plantering, som summan av alla diskonterade framtida intäkter minus alla kostnader fram till nästa slutavverkning.

Skogsencyklopedin

diskontering
: beräkning av värdet hos en intäkt eller kostnad om den tänks infalla vid en tidigare tidpunkt än den faktiska. Diskontering kan sägas vara räkning bakåt i tiden. För beräkningen används diskonteringsfaktorn som beror på den ränta som används. Diskontering görs för att ta reda på nuvärdet av en framtida kostnad eller intäkt. Motsats: prolongering.
nuvärde
: det värde en framtida intäkt eller kostnad har i dag. Nuvärdet erhålls genom diskontering av det framtida beloppet. Resonemanget förstås enklast mot bakgrund av att en intäkt som erhålls i dag kan sättas in på bank och förräntas, medan motsvarande ränta uteblir om samma intäkt tas ut i framtiden. Den framtida intäkten blir därför mindre värd, eftersom diskonteringen bestraffar nuvärdet. På motsvarande vis är en utgift mindre kostsam om den betalas i framtiden, och inte nu...
Läs vidare här >>
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?