Gödsling

gödslad stamtrissa av tall, foto: Carl Henrik Palmér. Gödsling med SG-systemet, foto: Dan Malm

Trots att det ofta pratas om ökat kvävenedfall från luften så är kväve en bristfaktor för trädens tillväxt på nästan all skogsmark i landet. Genom att tillföra kväve ökar trädens tillväxt. Idag har vi goda kunskaper om hur och när vi ska gödsla för att få bäst effekter på tillväxt och ekonomi. Det finns också mycket kunskaper om hur gödslingen påverkar miljön.

Gödslingen utförs oftast som en engångsgödsling för att bygga upp virkesförrådet inför slutavverkningen. En sådan gödsling är ofta mycket lönsam, förräntningen av gödslingskostnaden kan vara 10-15 % per år. Ibland kan det dock löna sig att gödsla även tidigare under beståndets utveckling.

Gödslingen kan göras med flyg, vilket kräver större bestånd eller många bestånd som kan gödslas samtidigt. Med små bestånd eller bestånd som ligger nära väg är gödsling från traktor att föredra.

Miljöeffekterna av gödsling är små så länge som gödslingen utförs på ett korrekt sätt. Inget gödsel får till exempel hamna i vattendrag. Skogsstyrelsen avråder i dagsläget från kvävegödsling av tall i hela Götaland och av gran i sydvästra Götaland.

Gödsling 10 år före slutavverkning på en T24 i Dalarna.

Alla värden är per hektar.

Gödslat

Ogödslat

Gödslingskostnad, kr 2 800
Virkesvolym vid slutavverkning, m³sk 395 377
Rotnetto (virkesvärde minus avverkningskostnad), kr 133 000 124 000
Mervärde p.g.a. gödsling, kr 9 000
Nuvärde av gödslingen, kr 4 400


 

Senast ändrad: 2016-03-15

Ordlista

Diskontering
: Beräkning av värdet av en framtida intäkt eller kostnad om den räknas tillbaka med en räntefaktor till dagsläget. Exempel: 100 kronor som faller ut om 5 år är värda 88 kronor idag om de räknas tillbaks med 2,5 % ränta.
Nuvärde
: Det värde som en framtida intäkt eller kostnad har idag. Nuvärdet erhålls genom diskontering (med en ränta) av det framtida beloppet. Ofta räknar man ut nuvärdet av en skoglig investering, till exempel plantering, som summan av alla diskonterade framtida intäkter minus alla kostnader fram till nästa slutavverkning.

Skogsencyklopedin

diskontering
: beräkning av värdet hos en intäkt eller kostnad om den tänks infalla vid en tidigare tidpunkt än den faktiska. Diskontering kan sägas vara räkning bakåt i tiden. För beräkningen används diskonteringsfaktorn som beror på den ränta som används. Diskontering görs för att ta reda på nuvärdet av en framtida kostnad eller intäkt. Motsats: prolongering.
nuvärde
: det värde en framtida intäkt eller kostnad har i dag. Nuvärdet erhålls genom diskontering av det framtida beloppet. Resonemanget förstås enklast mot bakgrund av att en intäkt som erhålls i dag kan sättas in på bank och förräntas, medan motsvarande ränta uteblir om samma intäkt tas ut i framtiden. Den framtida intäkten blir därför mindre värd, eftersom diskonteringen bestraffar nuvärdet. På motsvarande vis är en utgift mindre kostsam om den betalas i framtiden, och inte nu...
Läs vidare här >>
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?