Stormrisk och skogsskötsel

Glesa ut beståndskanten

Ofta kan kanten av beståndet klara sig från större skador, medan det bakomliggande beståndet totalskadas. Det kan bero på att beståndskanten är för tät och inte släpper igenom vinden.

Senast vid första gallringen bör du därför skapa en relativt gles beståndskant, där träden utvecklas så att de blir stormfasta. Risken ökar då givetvis de första åren. Därför bör du förbereda detta redan vid röjningen. Efter första gallringen gallras utsatta beståndskanter svagt eller inte alls. I äldre skog bör du lämna kantzonerna orörda, eftersom risken för vindskador annars ökar markant.

Gallra inte för hårt

Risken för stormfällning ökar med stigande gallringsstyrka. Gallringsstyrkan bör inte överstiga 35% av volymen före gallring vid första gallring och 30 % vid senare gallringar. Träd i yngre bestånd härdas snabbare än träd i äldre bestånd, och kan därför gallras hårdare. För att skapa vindstabila bestånd bör därför en relativt hård gallring sättas in tidig. Då är risken för skador relativt liten.

Röj och gallra tidigt

Vid röjningen grundläggs mycket av trädens stormfasthet. Röj ordentligt vid 2-4 meters höjd. Gallra tidigt. Sena gallringar i täta skogar ökar stormfällningsrisken. Gallra inte gran som är över 20 meter (i tidigare välgallrade bestånd 22 meter).

Vänta med gödsling

Gödsla inte direkt efter gallring, vänta i stället minst 5 år.

Dikesrensa

Dikesrensa där det behövs. Träd på fuktig mark med ytliga rotsystem "gungar" lättare ner i stormen.

Senast ändrad: 2012-11-24
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?