Varför gallra?

Det handlar om ekonomi

En väl utförd gallring ökar normalt sett avkastningen (nettot från avverkningarna) av beståndet. Det är huvudskälet till varför man gallrar.

Genom gallring:

  • regleras trädslagsblandningen så att trädslagen passar ståndorten och produktionsinriktningen
  • fördelas tillväxten på färre och kvalitetsmässigt bättre träd
  • blir de kvarvarande träden grövre, mer värda och billigare att avverka per kubikmeter
  • minskar självgallringen (när träd dör av trängsel)
  • får skogsägaren en omedelbar nettointäkt.

Gallringen ökar produktionen av grövre träd med bättre kvalitet. Gallringen har också stor betydelse för naturvården - de träd som ska sparas vid slutavverkningen får ju inte avverkas i gallringen.

En tankeställare: Skulle du låta bli att gallra i trädgårdslandet?

 

   
Röjt Oröjt
Senast ändrad: 2012-11-23
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?