Fröbehandling

En stor del av det frö som används i svenska plantskolor, och ofta även vid skogssådd, är rensat, sorterat och behandlat vid Skogforsks fröstation i Sävar. Sorteringen innebär att insektsskadade, döda eller svaga frön sorteras bort, vilket ökar andelen grobart frö. Olika behandlingar, till exempel IDS (se nedan), ökar frönas vitalitet så att de gror snabbare. Läs mer om kott- och fröhantering i länkarna till höger.

Den som själv ska hantera frö bör tänka på några viktiga punkter:

Fröet skall vara rent och fritt från rester av frövingar. Annars kan fröet lätt klumpa ihop sig i såddapparaten.

Fröet skall förvaras torrt och svalt. Det kan lagras i något år i tättslutande förpackning i kylskåp (t.ex. PET-flaskor är bra), förutsatt att de är tillräckligt torra (<8 % fukthalt). i frys håller fröet i 10-tals år.>

Fröet är känsligt för mekaniska skador vid ovarsam hantering och höga temperaturer. Känsligheten är större ju fuktigare fröet är.

Bäst resultat erhålls med rensat och vitaliserat frö. Antingen kan man köpa vitaliserat frö eller samla frö själv och sända iväg det för behandling. Vitalisering innebär att fröet fuktas upp under kontrollerade former och sedan torkas ner igen. Då förbereds groningsprocesser och fröet gror snabbare när det sås. Vanligast är IDS-metoden, som innebär  både vitalisering och bortsortering av döda frön.

IDS-sortering. Foto Skogforsk

IDS-sortering av frön, som sorterar bort döda frön och separarer frön efter vikt.

Senast ändrad: 2016-03-23
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?