Gallringsmall - tall och gran

Var i Sverige

Trädslag

Ståndortsindex

Grundyta

Övre höjd

Exempel »

Om mallen »

Skötselråd

Läs av inom vilken del av diagrammet du hamnat och läs ditt skötselråd.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J

A. Din gallring är eftersatt!

Kanske har du inte röjt din skog tillräckligt hårt eller väntat alltför länge med att gallra. Det är mycket viktigt att gallra unga tallbestånd i tid. Risken för skador blir annars stor och beståndet utvecklas inte som det ska.

Granen är mindre känslig för senare ingrepp.

För att minska risken för snöskador bör du gallra beståndet i två steg.

Steg 1: Gallra så att beståndets grundyta kommer ner i det rosa fältet på gallringsmallen.

Steg 2: Efter några år har beståndet stabiliserat sig något och du kan nu gallra enligt mallen. Ta dock inte ut alltför stora volymer - tänk på risken för snöskador.

Stäng

B. Du borde ha gallrat ditt bestånd tidigare

Gallra omgående. Grundytan efter gallring bör ligga hälften så långt över det grå fältet som den låg över det rosa före gallring.

Är din gallring mycket eftersatt kan den behöva utföras i två steg med ca 5 års mellanrum.

Var uppmärksam på risken för vindskador i äldre granskog.

Stäng

C. Nu är det dags att gallra!

Ditt bestånd ligger inom det rosa fältet och är nu i behov av gallring. Gallra ner till motsvarande nivå i det grå fältet. Är beståndet tätt och klent bör du gallra försiktigare. Tänk på risken för snö- och vindskador.

Stäng

D. Nu är det dags att gallra!

Ditt bestånd ligger inom det rosa fältet och är nu i behov av gallring. Gallra ner till motsvarande nivå i det grå fältet.

Är beståndet tätt bör du gallra försiktigt.

Gallra äldre granbestånd försiktigt. Tänk på risken för vindskador.

Stäng

E. Ditt bestånd är normalt inte i behov av gallring just nu

Står stammarna ojämnt fördelade kan du ändå behöva se över beståndet. Unga bestånd växer snabbt och kan snart vara i behov av gallring.

Stäng

F. Har du nyligen gallrat?

Har du inte gallrat detta bestånd nyligen har det en förhållandevis låg grundyta.

I yngre bestånd kan det bli svårt att få bra kvalitet om träden står glest. Glesa bestånd av dålig kvalitet och med låg tillväxt bör avverkas så snart skogen nått avverkningsbar ålder.

Ligger grundytan lågt på grund av att träden är mycket klena bör du inrikta den kommande gallringen på att öka diametertillväxten.

Stäng

G. Ditt bestånd har en mycket låg grundyta

Skrev du in rätt grundyta nu? Detta är en mycket låg grundyta vid denna höjd och ålder. De stammar som står här kan inte utnyttja markens produktionsförmåga på ett tillfredställande sätt vilket ger dålig ekonomi. Beståndet bör avverkas så snart skogen nått avverkningsbar ålder. Ligger du långt under det gråfältet börjar det närma sig vad skogsvårdslagen tillåter. Eventuellt kan du bli skyldig att anlägga ny skog. Jämför § 10 SVL.

Stäng

H. Har du röjt som du borde?

Här bör du först göra en röjningsgallring. Avverka mycket försiktigt och var uppmärksam på risken för snöskador i beståndet under de närmsta åren. Tallbestånd är särskilt utsatta och känsliga.

För att få bättre ekonomi på ingreppet kan du överväga vedhuggning eller eventuellt trädbränsleuttag. Det senare kan dock leda till ökade skaderisker, särskild vid uttag av stora volymer eller vid användning av olämplig teknik.

Stäng

I. Har du slutröjt beståndet?

Efter att du slutröjt beståndet är det bara att vänta tills träden vuxit till sig och är i behov av gallring. Detta kan gå fort i unga bestånd, följ därför beståndets utveckling noga. Tänk på att det är särskilt viktigt att gallra tallbestånden i rätt tid. Vänta inte för länge.

Stäng

J. Snart dags att slutavverka!

Granskogar bör inte gallras så här sent under omloppstiden. Risken för vindskador är då stor.

Avvakta istället slutavverkning. Var uppmärksam på om röta sprider sig i beståndet. Beståndet bör då avverkas så snart skogsvårdslagen tillåter.

Tallbestånd av bättre kvalitet kan avvecklas genom skärmställningar. Påbörja en successiv utglesning i god tid för att stabilisera stammarna och minska risken för framtida stormfällningar.

Stäng

A. Tillväxtlinje som anger beståndets beräknade grundyteutveckling. Med hjälp av dessa kan man få en ungefärlig uppfattning om när beståndet behöver gallras respektive slutavverkas.

B. Målfältet visar beståndets ungefärliga virkesförråd och medeldiameter vid angiven totalålder förutsatt att gallringsmallen följs.

C. Övre fältet. Gallring bör ske när grundytan ligger inom det övre fältet. Observera att fältets övre begränsningslinje normalt inte innebär att självgallring inträtt.

D. Mellanfältet anger grundyteintervall där gallringsbehov normalt inte föreligger.

E. Undre fältet. Grundytan efter gallring bör ligga inom det undre fältet. Observera att fältets undre begränsningslinje inte är liktydig med lägsta tillåtna grundyta efter gallring enligt 10 § skogsvårdslagen.

Exempel: (Följ de streckade linjerna)

Grundyta: 23 m²/ha.

Övre höjd: 13 m.

Gallra ner till grundyta 16-17 m²/ha, d v s motsvarande nivå i det nedre fältet.

Senast ändrad: 2012-11-15
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?