Volymfunktioner

Det finns ibland flera olika volymfunktioner för olika trädslag. I verktyget har vi valt att använda de som är enkla och tillförlitliga, och vi har begränsat oss till mått på bark. Gemensamt för alla dessa funktioner är att de utgår från trädets höjd och brösthöjdsdiameter. Åter andra, mer avancerade, funktioner tar hänsyn till krongränshöjd, avsmalning m.m. Sammanställningen nedan visar olika publicerade volymfunktioner. De som har använts i verktyget har markerats med fet stil. Sammanställning har gjorts av Lars Rytter, Skogforsk, och presenteras i Redogörelse nr 8, 1998.

Förkortningar

D=diameter på bark i brösthöjd, cm
H=höjd från marken, meter
V=trädvolym ovan stubbskär, kubikdecimeter
VS=stamvolym, kubikdecimeter
VG=grenvolym, kubikdecimeter
K=krongränsens höjd över mark, meter. Krongränsen sätts där nedersta gröna kvist är förankrad i stammen. Isolerad grön kvist räknas inte om fler än två döda grenar finns emellan den gröna kvisten och övrig grön krona 
B = dubbel barktjocklek i mm.

Träd-slag Funktion Kommentar Refe-rens
Ek VS = 0,03522D2H + 0,08772DH - 0,04905D2  H>10 m, hela stammar 1
Ek VS = 0,03522D2H + 0,08772DH - 0,04905D2 + (1-H/10)2 x (0,01682D2H + 0,01108DH - 0,02167DH2 + 0,04905D2) H<10 m, hela stammar> 1
Ek VG = 0,02813D2H - 0,3178DH - 0,0006658D2H2 hela stammar, om VG<0 sätts vg="0">
1
Ek VS = 0,03829D2H + 0,08772DH - 0,04905D2 H>=10 m, klykstammar 1
Ek VS = 0,03829D2H + 0,08772DH - 0,04905D2 + (1-h/10)2 x(0,01682D2H + 0,01108DH - 0,02167DH2 + 0,04905D2 
H<10 m, klykstammar> 1
Ek VG = 0,02729D2H - 0,3178DH - 0,0006658DH2 klykstammar, om VG<0 sätts vg="0"> 1
Bok VS = 0,01275D2H + 0,12368D2 + 0,0004701D2H2 +0,00622DH2  hela stammar 1
Bok
VG = 0,02080D2H - 0,24212DH - 0,0003486D2H2  Hela stammar, om VG<0 sätts vg="0"> 1
Bok VS = 0,01681D2H + 0,12368D2 + 0,0004701D2H2 + 0,00622DH2
klykstammar 1
Bok VG = 0,01936D2H - 0,24212DH - 0.0003486D2H2  klykstammar, om VG<0 sätts vg="0"> 1
Ask V = 0,03310D2 + 0,03246D2H + 0,04127DH odelade stammar 2
Ask V = 0,03310D2 + 0,03593D2H + 0,04127DH  delade stammar 2
Björk V = 0,09595D2 + 0,02375D2H + 0,01221DH2 - 0,03636H2 -  0,004605DHB  3
Björk V = 0,11 + 0,1302D2 + 0,01063D2H + 0,007981DH2  D<5 cm> 4
Björk V = (-14,54 + 1,27385D2 + 0,31656D2H + 0,009752DH2 - 0,12263H2 - 0,042145D2b)/10   D5 cm 5
Björk
V = (9,99 + 0,06325D2 + 0,2849D2H + 0,08848DH2 - 0,07988H2)/10
 
D<5 cm> 5
Björk ln(V) = -4.49213 + 2.10253ln(D) + 3.98519ln(H) - 2.65900ln(H-1,3) - 0.0140970D   H>4 m 6
Björk   V = 10-0,89363 x D2,23818 x (D+20,0)-1,06930 x H6,02015 x(H - 1,3) -4,51472  för breddgrad - 56.9°, H>=6 m, 
 d>=4,5 cm
7
Björk V = 10-0,85480 x D2,23818 x (D+20,0)-1,06930 x H6,02015 x   (H - 1,3) -4,51472 för breddgrad 57.0° - 58.9°, H>=6 m, D>=4,5cm
7
Björk V = 10-0,84627 x D2,23818 x (D+20,0)-1,06930 x H6,02015 x(H - 1,3) -4,51472  för breddgrad 59.0° - , H>=6m, 
 D>=4,5cm
7
Asp   V = - 0,01548D2 + 0,03255D2H - 0,000047D2H2- 0,01333DH + 0,004859DH2  D>=5 cm 2
Asp V = 0,0355D² + 0,0205DH + 0,2177D - 00397
Hybridasp V = 0,03186D²H + 0,43H + 0,0551D² - 0,4148D 10
Asp   V = - 0,04755 + 0,0699D - 0,00023D2 + 0,00004D2H D>8 cm 8
Klibbal V = 0,1926D2 + 0,01631D2H + 0,003755DH2- 0,02756DH + 0,000499D2H2 utan K 2
Klibbal V = 0,1879D2 + 0,04899D2H + 0,001820D2K - 0,2588DH + 0,8600H - 0,008658D3 med K 2
Gran V = 0,1059D2 + 0,01968D2H + 0,01468DH2 - 0,04585H2 + 0,006168D2 3
Gran V = 0,22 + 0,1086D2 + 0,01712D2H + 0,008905DH2  D<5 cm> 4
Gran ln(V) = -3,77543 + 1,91505ln(D) + 2,82541ln(H) - 1,53547ln(H-1,3) - 0,0085726D H>3 m 6
Gran V = 10-1,02039 x D2,00128 x (D+20,0)-0,47473 x H2,87138 x(H-1,3) -1,61803 H>=4 m, D>=4.5cm, söder om 60° 7
Gran V = 10-0,93173 x D2,06103 x (D+20,0)-0,51644 x H2,66914 x  (H-1,3) -1,51878 x K0,04291 H>=4 m, D>=4.5cm, söder om 60° 7
Gran V = 10-0,79783 x D2,07157 x (D+20,0)-0,73882 x H3,16332 x(H-1,3)-1,82622 H>=4 m, D>=4.5cm, norr om 60° 7
Tall V = 0,1193D2 + 0,02574D2H + 0,004054DH2 + 0,007262D2k - 0,003112DHB 3
Tall V = 0,22 + 0,1066D2 + 0,02085D2H + 0,008427DH2  D<5 cm> 4
Tall ln(V) = -3,32176 + 2,01395ln(D) + 2,07025ln(H) - 1,07209ln(H-1,3) - 0,0032473D H>3 m 6
Tall V = 10-1,38903 x D1,84493 x (D+20,0)0,06563 x H2,02122 x (H-1,3)-1,01095 H>=4 m, D>=4,5cm, söder om 60° 7
Tall V = 10-1,20914 x D1,94740 x (D+20,0)-0,05947 x H1,40958 x (H-1,3) -0,45810 H>=4 m, D>=4,5cm, norr om 60° 7
Lärk, eur/sib V = 0,04801D2H + 0,08886D2 - 0,01012D3 - 0,08406DH + 0,1972H  mindre funktion. D>=5 cm
9
Lärk, eur/sib V = 0,04588D2H + 0,09006D2 - 0,008844D3 - 0,06460DH + 0,1488H - 0,001391DHb + 0,002654D2K
större funktion. D>=5 cm 9
Lärk, jap V = 0,05549D2H + 0,1391D2 - 0,01318D3 - 0,1990DH +0,3704H  mindre funktion. D>=5 cm 9

Referenser

1) Hagberg, E. & Matérn, B. 1975. Tabeller för kubering av ek och bok. Skogshögskolan, Inst. f. skoglig matematisk statistik, Rapporter och Uppsatser 14, 118 s., Stockholm.

2) Eriksson, H. 1973. Volymfunktioner för stående träd av ask, asp, klibbal och contorta-tall. Skogshögskolan, Inst. f. skogsproduktion, Rapporter och Uppsatser 26, 26 s., Stockholm.

3) Näslund, M. & Hagberg, E. 1950. Skogsforskningsinstitutets större tabeller för kubering av stående träd. Tall, gran och björk i södra Sverige. Statens Skogsforskningsinstitut, Experimentalfältet, 200 s., Stockholm.

4) Andersson, S.-O. 1954. Funktioner och tabeller för kubering av småträd. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 44:12, 29 s

5) Braastad, H. 1967. Produksjonstabeller for bjørk. Meddelelser fra det Norske Skogforsøksvesen 22, 265–365.

6) Laasasenaho, J. 1982. Taper curve and volume functions for pine, spruce and birch. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 108, 1–74.

7) Brandel, G. 1990. Volymfunktioner för enskilda träd. Tall, gran och björk. SLU, Inst f skogsproduktion, Rapport 26, 72 s., Garpenberg.

8) Opdahl, H. 1992. Bonitet, vekst og produksjon hos osp (Populus tremula L.) i Sør-Norge. Meddelelser fra Skogforsk 44(11), 1–44.

9) Carbonnier, C. u.å. Funktioner för kubering av europeisk, sibirisk och japansk lärk. Manuskript, 12 s.

10) Johnsson, H. 1953. Hybridaspens ungdomsutveckling och ett försök till framtidsprognos. Svenska Skogsvårdsförbundets Tidskrift 51, 73-96.

 

 

 

Senast ändrad: 2013-05-17
Du verkar surfa från en mobil enhet.
Vill du använda den mobilanpassade sidan?